شرح وظايف كميته حل اختلاف :

1- بررسي مورد اختلاف بين اعضا و کارفرمايان .

2- بررسي مورد اختلاف بين اعضا و صدور راي و اخذ مشاوره تخصصي در صورت نياز .

3- انتقال پرونده اختلافي به کميته هاي فرهنگي، طرح و برنامه و فني جهت اطلاع رساني و پرهيز از تکرار .

4- حفظ سوابق و ارجاع آمار تخلفات به هيئت مديره در دوره هاي سه ماهه جهت هرگونه اقدام مقتضي .

5- انجام امور ارجاعي از طرف هيئت مديره .


Designed-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved