شرح وظايف كميته رفاهي:

1- تهيه و تنظيم برنامه هاي تسهيلات مالي، ورزشي و اجتماعي جهت اعضا .

2- پيش بيني قراردادهاي پوششي بيمه جهت اعضا و کارکنان .

3- برگزاري دوره هاي آموزشي مالياتي، حقوقي و بيمه، نشر بولتن هاي مورد نياز .

4- برنامه ريزي جهت تاسيس باشگاه اجتماعي، ورزشي اعضاي صنعت .

5- انجام امور ارجاعي از طرف هيئت مديره .

Designed-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved