شرح وظايف كميته طرح و برنامه:

1- تهيه و تدوين سياست ها و برنامه هاي مورد نياز صنعت در زمان بندي کوتاه مدت و بلند مدت .

2- تدوين آيين نامه هاي اجرايي صنعت .

3- بررسي و تدوين آيين نامه هاي اداري سنديکا (تشکيلات و روشها) .

4- تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي .

5- انجام امور ارجاعي از طرف هيئت مديره .


Designed-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved