شرح وظايف كميته فني:

1- بررسي و تطابق استانداردهاي فني با استاندارد هاي بين المللي و تدوين آيين نامه هاي مورد نياز صنعت .

2- تشکيل تيم هاي تحقيقاتي جهت حل معضلات فني صنعت براساس نياز .

3- تهيه و تنظيم جزوات و مطالب مورد لزوم تدريس در کلاس هاي آموزشي و همچنين معرفي و تعيين مدرسين .

4- تشکيل آرشيو فني صنعت (کتب، مجلات، مقالات و لوازم آموزشي )

5- نظارت بر تعيين فعاليت هاي تخصصي آزمايشگاه فني و شرکت بازرسي سنديکا و ارائه گزارش به هيئت مديره .

6- انجام امور ارجاعي از هيئت مديره


Designed-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved